Harmonogram

6:00-8:30 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z grupą dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem. Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, zabawy ruchowe rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe, kontakt z rodzicami.
8:30–8:40 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
8:40-9:10 Śniadanie.
9:10-9:55 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
9:55-10:30 Zajęcia sportowe prowadzone z trenerami.
10:30-11:00 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego i realizowane zajęć z dodatkowego programu przedszkolnego.
11:00-11:30 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze. Stwarzanie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11:30-12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.
12:00-12.30 Obiad.
12:30–12:45
12:45-13:30
Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.
Dzieci starsze – zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Zajęcia dodatkowe według harmonogramu. Dzieci młodsze – drzemka poobiednia.
13:30-13:40 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
13:40-14:10 Podwieczorek.
14:10-16:30 Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:30-17:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Harmonogram